M O T O R C A S

Condicions generals - Motorcas

    Estàs aquí
  • Inici
  • Condicions generals

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA: 

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor de les entrades, MOTORCAS (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social en C/ GARROFERS 5, 08320 EL MASNOU , CIF/NIF 46712137-B, telèfon d’atenció al client 935401789, i e-mail: motorcas@msn.com, exposa el document contractual que regirà (especificar compra o servei) a través del present lloc web. 

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), sobre les dades proporcionades del qual té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

  1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
  3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol entrada oferta.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris. 

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail motorcas@msn.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les compres realitzades a través d’https://www.motorcas.com.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar el que fos adquirit prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de comprar les entrades han de consultar-se aquestes condicions generals.

MOTORCAS no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes o serveis a la venda en la web.

L’usuari renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a MOTORCAS per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels serveis adquirits en la present web, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a aquesta.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es faci la compra.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

2.2 Territori d’aplicació: La compra de productes està activa per a tothom. 

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació de la compra a través de la web es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: MOTORCAS es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzat una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta compra.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB:

3.1 Publicació de preus: Els preus són els mostrats en la nostra web. 

3.2 Informació de la venda: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en la web es mostren en llengua catalana (català).

3.3 Disponibilitat de productes: Consultar estoc físic disponible per e-mail a motorcas@msn.com

3.4 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de gestió de la compra és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any. L’horari d’atenció al client està detallat en l’apartat de contacte de la web. 

3.5 Frau: Si MOTORCAS sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

S’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

Reserva per telèfon o email i compra física a botiga

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web. 

MOTORCAS proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte motorcas@msn.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d’aquest. 

MOTORCAS posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. LLIURAMENT

Recollida a botiga

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES: 

Tots els preus exposats en les entrades inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en la web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció. 

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta compra està o no subjecta a promoció.

7. FORMES DE PAGAMENT: 

Mitjançant targeta de crèdit o pagament en efectiu a botiga.

8. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, DEVOLUCIÓ O CANVIS:

El client disposa de 5 dies per anular una reserva.

9. REEMBORSAMENTS:

Quan es produeixi la devolució, es retornarà la quantitat pagada. El termini per a efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 naturals des que es va acceptar la devolució i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

11. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari (si és considerat com a consumidor a l’efecte del TRLGDCU). 

13. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);

Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

Normativa espanyola:

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, 

Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

14. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte, trucant al telèfon d’Atenció al Client 935401789 o a través del nostre email, llistat a dalt.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client 935401789 o a través del nostre email, llistat a dalt.

Web desenvolupada per Javajan experts en disseny i programació de webs, apps i botigues online.